fbpx

Zawodnik Tygodnia Gary Byrne

Na mecie zwykle słychać salwy śmiechu, okrzyki radości, emocjonalnie wypowiadane pierwsze opinie o trasie,  coraz częściej w obcych językach. Od zeszłego roku członkowie Klubu WITC (Warsaw International Triathlon Club) skupiającego wielu obcokrajowców, regularnie pojawiają się na rozgrywanych w Polsce imprezach. Dziś zapraszamy Was do świata Gary’ego Byrne – Irlandczyka, o którym my sami jeszcze niedawno słyszeliśmy od jego partnera – „to mój czarny koń.”

At the finish line you can usually hear laughter, joy, first opinions about the race, but you can often hear them in foreign languages. Many WITC members have been participating in swimrun competitions in Poland since last year.
 
Today we invite you to the world of Gary Byrne – an Irishman who was once introduced to us as a „black horse”.

I am a Swimrunner because: Jestem Swimrunnerem ponieważ…

My WITC (Warsaw International Triathlon Club) friend Tomasz Kowalski asked me to partner him in the goswimrun.pl Swimrun Wiory 2020 race. He was asking me for a year to get involved so I figured I better do one race to keep him quiet. Tomasz can be very persuasive.

Mój przyjaciel z WITC (Warsaw International Triathlon Club) Tomasz Kowalski poprosił mnie, abym wziął udział razem z nim  w biegu goswimrun.pl Swimrun Wiory 2020. Od roku prosił mnie o zaangażowanie, więc stwierdziłem, że lepiej będzie zrobić jeden wyścig i mieć spokój. Tomasz potrafi być bardzo przekonywujący.

Fot Ultra Lovers Swimrun Wióry 2020

What makes swimrun special to me: Co sprawia, że swimrun jest dla mnie wyjątkowy:

For me the two things that make it special are the locations and the pairs dynamic of racing. One of the special moments for me was waking up at sunrise in Wiory on the morning of the race and looking over the beautiful misty reservoir. You don’t get that in road racing. Also, racing with a partner is new concept for me as I mostly trained and raced alone. Racing with a partner is unique as you become reliant on someone else to ensure the success of your race. My partner Tomasz is a perfect fit as he is a much stronger swimmer than me so our drafting technique makes us more competitive.

Dla mnie dwie rzeczy, które czynią go wyjątkowym to lokalizacje oraz dynamika par podczas wyścigów. Jednym z niezwykłych momentów dla mnie było obudzenie się o wschodzie słońca w Wirach rano w dniu wyścigu i spojrzenie na piękny, zamglony zbiornik wodny. Nie ma tego w wyścigach szosowych. Również ściganie się z partnerem jest dla mnie nowym pomysłem, ponieważ przeważnie trenowałem i ścigałem się sam. Ściganie się z partnerem jest szczególne, ponieważ zaczynasz polegać na kimś innym, aby zapewnić sobie sukces w wyścigu. Mój partner Tomasz idealnie się do tego nadaje, ponieważ jest znacznie silniejszym pływakiem ode mnie, więc nasza technika draftingu sprawia, że jesteśmy bardziej konkurencyjni.

 

What I was doing before I started to do swimrun: Co robiłem zanim zacząłem uprawiać swimrun

I am a member of WITC (Warsaw International Triathlon Club) and I mostly participated in running events, more recently, in marathons with the aim of reducing my PB as much as possible over the next 10-15 years. I did do some small triathlon races many years ago when I lived in London. 

Jestem członkiem WITC (Warsaw International Triathlon Club) i głównie brałem udział w imprezach biegowych, ostatnio w maratonach z zamiarem zmniejszenia mojego PB tak bardzo, jak to możliwe w ciągu najbliższych 10-15 lat. Zrobiłem kilka małych wyścigów triathlonowych wiele lat temu, kiedy mieszkałem w Londynie.

My first time in swimrun: Mój pierwszy raz w swimrun: (najlepiej zapamiętana przygoda) (wyścig życia) (The most memorious adventure) (Race of a lifetime)

As mentioned, my first taste of Swimrun Racing was in Wiory 2020. This race sticks in my memory. I had no idea how tough and brutal it would be. The landscape is beautiful but the severe change in terrain and elevation over short distances make it such a difficult race. As an athlete, this race really improved my mindset in that when things get tough in racing and training, I can tell myself ‘Come on man, this is not Wiory’

Jak już wspomniałem, moje pierwsze doświadczenie z wyścigami Swimrun miało miejsce w Wirach 2020. Ten wyścig zapadł mi w pamięci najbardziej. Nie miałem pojęcia, jak trudny i brutalny będzie to wyścig. Krajobraz jest piękny, ale duże zmiany terenu i wysokości na krótkich dystansach sprawiają, że jest to bardzo trudny wyścig. Jako sportowiec, ten wyścig naprawdę poprawił mój sposób myślenia, ponieważ kiedy podczas wyścigów i treningów robi się ciężko, mogę powiedzieć sobie: „Daj spokój, to nie Wiory”.

Fot. Ultra Lovers Swimrun Wióry 2020

Solo or team? Solo czy w drużynie?

As of yet, I haven’t tried a solo but my plan is to run my first solo at the Aquaman in July Jak dotąd nie próbowałem startować solo, ale mam zamiar wystartować po raz pierwszy w Aquamanie w lipcu.

Number of partners… ..in swimrun? Liczba partnerów w swimrun?

As a newcomer to the sport, one season, I have only had one partner. Jako nowicjusz w tym sporcie, jeden sezon, miałem tylko jednego partnera

What do I do when a crisis hits me during the race: Co zrobić, gdy podczas wyścigu dopadnie mnie kryzys:

From experience now I know that the racing crisis can normally be surpassed over a short period of time, I don’t panic, I reduce the intensity and speed and wait for my body to switch back into mode and start slowly increasing again. 

Z doświadczenia teraz wiem, że kryzys wyścigowy można zwykle przekroczyć w krótkim czasie, nie panikuję, zmniejszam intensywność i prędkość i czekam, aż moje ciało przełączy się z powrotem w tryb i zaczynam powoli zwiększać ponownie.

Fot Ultralovers Swimrun Nidzica 2020

What do I feel when I reach the finish line: Co czuję, gdy dobiegam do mety

After a long endurance, I feel mostly relief, overcome by endorphins and lately feel very emotional. I think that might be old age.

After a short intense race, I feel much the same, however, I need to go into a quiet space for a few minutes to re-engage my brain as I can be completely wiped out from effort. 

Po długim biegu czuję przede wszystkim ulgę, ogarniają mnie endorfiny i ostatnio też odczuwam silne emocje. Myślę, że to może być starość.

Po krótkim intensywnym wyścigu czuję się podobnie, jednak muszę udać się na kilka minut do cichego miejsca, aby ponownie zaangażować mój mózg, ponieważ mogę być całkowicie wyczerpany wysiłkiem.

My preparations for the season: Moje przygotowania do sezonu:

With this pandemic, preparations have been a mess, it’s impossible to plan and prepare with the uncertainty and lack of races. At the moment, I am trying to keep my training general in preparation for any type of racing that may happen i.e. SwimRun, road or trail. I have been working a lot on my swimming (with Adrian at Swim Victory) as I am not a naturally good swimmer and I have a lot to improve upon. I am also working with a mobility coach to try and offset injury and improve form.

Z tą pandemią przygotowania były w problematyczne, niemożliwe jest planowanie i przygotowanie z niepewnością i brakiem wyścigów. W tej chwili staram się utrzymywać mój trening ogólny w przygotowaniu do każdego rodzaju wyścigów, które mogą się zdarzyć, np. SwimRun, szosa lub szlak. Dużo pracuję nad moim pływaniem (z Adrianem ze Swim Victory), ponieważ nie jestem naturalnie dobrym pływakiem i mam wiele do poprawienia. Pracuję również z trenerem mobilności, aby spróbować zniwelować kontuzje i poprawić formę.

Fot Ultra Zajonc Swimrun Wióry 2020

The best food after a well done workout/ race is: Najlepsze jedzenie po dobrze wykonanym treningu/wyścigu:

I don’t like eating too quickly after training or racing but when the hunger arrives after a race its times for a beer and something savoury like a burger or pizza to detox from the sweet sports gels. If it’s a SwimRun post race its party time so the vodka makes an appearance too.

Nie lubię jeść zbyt szybko po treningu lub wyścigu, ale kiedy po wyścigu pojawia się głód, czas na piwo i coś pikantnego, jak hamburger lub pizza, aby odtruć się od słodkich żeli sportowych. Jeśli po wyścigu jest SwimRun to czas na imprezę, więc wódka też się pojawia.

I like the most: ? Najbardziej lubię: ?

Other sports that I do.

Inne sporty, które uprawiam.

Nowadays, I mostly just run. I have started a block of training for the Autumn marathon in Warsaw and I will be participating in the New York Marathon next year.

Obecnie, głównie po prostu biegam. Rozpocząłem blok treningowy do jesiennego maratonu w Warszawie i będę brał udział w maratonie nowojorskim w przyszłym roku.

Fot. Archiwum Gary Byrne

Family and friends look and say: Rodzina i przyjaciele patrzą i mówią:

My kids Mila (6) and Eddie (4) are mostly not really bothered. Mila started swimming last year with her local club so sometimes we share the pool for training which is quite cool although it won’t be long until I will be an embarrassment and she will be telling me to ‘go away’. I have to enjoy these moments while I can.

My wife Kamila is very supportive of my training and racing regime as she gets to see me less. Joking aside, we have a good balance as Kamila is keen on Crossfit so we manage our training schedules to cover everything.

My parents back in Ireland think I’m crazy but have as always been supportive.

Moje dzieci Mila (6) i Eddie (4) przeważnie nie bardzo się przejmują. Mila zaczęła pływać w zeszłym roku w swoim lokalnym klubie, więc czasami dzielimy basen na treningi, co jest całkiem fajne, chociaż nie minie wiele czasu, a ja będę wstydliwy, a ona będzie mi mówić, żebym sobie poszedł. Muszę cieszyć się tymi chwilami, póki mogę.

Moja żona Kamila bardzo wspiera mój reżim treningowy i wyścigowy, ponieważ mniej mnie widuje. Żarty na bok, mamy dobrą równowagę, ponieważ Kamila jest entuzjastką Crossfitu, więc zarządzamy naszymi planami treningowymi tak, aby wszystko ogarnąć.

Moi rodzice w Irlandii uważają mnie za wariata, ale jak zawsze mnie wspierają.

Fot Archiwum Gary Byrne

I am listening:

I listen to a variety of old ‘Mod’ music from Ocean Colour Scene through to The Who, I love Queen, but when I’m training, I like to listen to some radio and comedy podcasts. 

Słucham różnorodnej starej ‚modowej’ muzyki od Ocean Colour Scene przez The Who, uwielbiam Queen, ale kiedy trenuję, lubię posłuchać jakiegoś radia i komediowych podcastów.

I am reading:

I started reading ‘The 5AM Club’ which through fictional tales promotes the life-style advantages of starting your day very early, I have started this concept of trying to wake up at 5am, for the most part to get some works done before the madness arrives and the kids wake up. It does help me make more time in my day for my training.  

Czytam:

Zacząłem czytać „The 5AM Club”, który poprzez fikcyjne opowieści promuje zalety stylu życia polegające na rozpoczynaniu dnia bardzo wcześnie, podejmuje próby wstawania o 5 rano, w przeważającej części, aby trochę popracować, zanim nadejdzie szaleństwo i dzieci się obudzą. Pomaga mi to wygospodarować więcej czasu w ciągu dnia na trening.  

My way to relax: Mój sposób na relaks.

Being an Irishman, nothing beats the pub and friends but at the moment that is quite limited so I like to have a beer and watch some online documentaries.

Będąc Irlandczykiem, nic nie pobije pubu i przyjaciół, ale w tej chwili jest to dość ograniczone, więc lubię napić się piwa i obejrzeć kilka filmów dokumentalnych online.

I am happy when: Jestem szczęsliwy, kiedy:

I am happy most of the time. I have some moments when I miss home but I have a great family and great friends. We are healthy and that’s all that matters.

Jestem szczęśliwy przez większość czasu. Zdarzają się chwile, kiedy tęsknię za domem, ale mam wspaniałą rodzinę i wspaniałych przyjaciół. Jesteśmy zdrowi i tylko to się liczy.

Rozmawiała: 

Viktoria Khakimava

LEAVE A COMMENT